Šla­pi­mo ne­lai­kan­čių li­go­nių prie­žiū­ra rei­ka­lau­ja daug iš­tver­mės, jė­gų. Dau­giau­sia pro­ble­mų ky­la su iš pa­ta­lo ne­pa­ky­lan­čiais li­go­niais bei jų slau­gy­mu. To­kiu at­ve­ju saus­kel­nės- pa­pras­čiau­sia ir eko­no­miš­kiau­sia iš­ei­tis. Kar­tais at­ro­do, kad skalb­ti pa­ta­ly­nę – pi­giau. Pa­skai­čiuo­kim.


Li­go­niui bū­ti­na pa­klo­dė, ant­klo­dė su už­val­ka­lu, pi­ža­ma. Steng­da­mie­si li­go­niui su­teik­ti bent mi­ni­ma­lų kom­for­tą, per die­ną ma­žiau­siai 3 kar­tus pri­va­lė­si­me pa­keis­ti lo­vos skal­bi­nius. Bus die­nų, kai tai rei­kės pa­da­ry­ti ir 5, o gal ir dar dau­giau kar­tų. Da­bar pa­žiū­rė­ki­me, kiek at­si­ei­na vi­so to skal­bi­mas. Vie­ną kar­tą per­klo­ja­mos lo­vos bei li­go­nio skal­bi­niai sve­ria ne ma­žiau kaip 2,5 kg. Pa­čios pi­giau­sios skal­bi­mo pa­slau­gos – 1,5 Lt už vie­ną ki­log­ra­mą. Nė­ra pa­pras­ta ir kiek­vie­ną die­ną iš­džio­vin­ti tiek skal­bi­nių, juos iš­ly­gin­ti.

Be to, taip daž­nai skal­bia­ma pa­ta­ly­nė ge­ro­kai grei­čiau su­si­dė­vi. Už vie­nam skal­bi­mui iš­leis­tus pi­ni­gus pui­kiau­siai ga­lė­tu­me nu­pirk­ti  dve­jas saus­kel­nes  ir vi­są  die­ną li­go­nį iš­sau­go­tu­me sau­są.
 

Dar vie­nas to­kio spren­di­mo pri­va­lu­mas – li­go­niui dė­vint saus­kel­nes pa­tal­po­se ne­si­jau­čia ne­ma­lo­naus šla­pi­mo kva­po.

Iš pa­ta­lo ne­pa­ky­lan­tiems li­go­niams gre­sia ir dar vie­na pro­ble­ma – pra­gu­los. Oda po saus­kel­nė­mis yra sil­pnes­nė, plo­nes­nė, jaut­res­nė, ją la­biau dir­gi­na šla­pi­mas. To­kia ter­pė la­bai pa­lan­ki pra­gu­loms at­si­ras­ti. To­dėl itin svar­bu tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti slau­go­mų li­go­nių odą.

Spe­cia­lios odos prie­žiū­ros prie­mo­nės ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti šios pro­ble­mos. TE­NA­SET was­hcre­am– spe­cia­liai pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­kai skir­tas kre­mas.

Slau­gan­čio per­so­na­lo tai yra ver­ti­na­ma kaip rei­ka­lau­jan­tis fi­zi­nės iš­tver­mės vie­nas iš ne­ma­lo­niau­sių dar­bų. Saus­kel­nių nau­do­ji­mas pa­leng­vi­na to­kių li­go­nių prie­žiū­ra. Tei­sin­gai pa­rin­kus saus­kel­nes prie­žiū­ra tam­pa pi­ges­ne.

Tam kad su­ras­ti jums op­ti­ma­lų va­rian­tą, rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į li­go­nio svo­rį, jud­ru­mą, šla­pi­mo ne­su­lai­ky­mo laips­nį, nau­do­ja­mus vais­tus, li­go­nio odos būk­lę.

Ta­čiau saus­kel­nių yra la­bai įvai­rių ir jas rei­kia li­go­niui ir sau pri­si­tai­ky­ti.